Odborné a roverské zkoušky

Kapitola 22.

< Předchozí Další >

Úvodní motivací k plnění odborek Skautský historik či Skautské dědictví může být pohnutý příběh skautského pamětníka, který uvedete do oddílu hrou na speciální výpravě spojenou s návštěvou místa, na kterém se příběh odehrál. Na táboře příběh přečtěte u večerního táborového ohně a spojte se zamyšlením či vigílií. Následně připravte na další den aktivity, během kterých si skauti, aniž by to tušili, vyzkouší úkol zadaný v odborce (vyberte takový, který je – třeba i s malou pomocí – zvládnutelný pro většinu). Pokud někoho činnost nadchne, můžete jim nabídnout možnost pokračovat s patronem odborky.

Každá odborka měla svůj odznak a ten se nosil na košili, a kdo měl odborku, musel v tom být i užitečný. Kdo měl odborku z jazyků, musel překládat, dělat průvodce a podobně. Důležitý bylo, a je, umět znalosti použít k dobrému, pro druhé i pro sebe. Byl jsem zemský duchovní rádce, byl jsem pro všechny (chodil na duchovní práci do jiných táborů v okolí).

ze vzpomínek br. Jiřího Reinsberga – Amundsena

Je potřeba připomenout, že výzvu i projekt může rover navrhnout sám podle základních pravidel, zmíněný výčet zkoušek není konečný

Nestranným zkoumáním doby komunismu a nacismu v ČR je pověřen Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR).

Odborky

Cílem odborek (zkoušek odborné zdatnosti) je povzbudit a prohloubit zájem dětí o nové činnosti, specializovat se na konkrétní oblast. Plnění odborek bývá spíše nadstavbou programu, a proto probíhá jako individuální okrajová záležitost.

Odborky, které souvisejí s historií či tradicemi byly v minulosti orientované především na teoretické znalosti. Současní tvůrci nových odborek kladou větší důraz na začlenění praktických úkolů a úkolů, které souvisí s životem oddílu včetně jeho tradic.

Se zájmem skautů o tuto skupinu odborek je to stejné jako se zájmem o dějiny jako takové. Proto při uvádění odborek do oddílu hodně záleží na počáteční motivaci členů a přístupu k tématu. Osvědčené formy, které většinu dětí baví, jsou besedy s pamětníky, návštěva historicky významných míst, prohlížení kronik, fotoarchivů, výstavy, nebo dobrodružná hra po městě či na táboře s vypracovaným libretem podle skutečného příběhu. Zažehnout zájem u dětí není tak těžké, důležitá je následná podpora, projevy uznání za malé i velké pokroky v plnění odborky, vytvoření prostoru pro prezentaci získaných znalostí a dovedností před oddílem či zapojení „odborníka“ s jeho uměním ve správných chvílích do oddílového programu.

V případě skautských odborek došlo k důležitým změnám. Vedle odborky Historik se nově objevuje Skautské dědictví, které je určeno všem, kteří mají zájem poznat duchovní rozměr a kořeny skautingu, chápou kontinuitu etap skautingu a přemýšlí o jeho směřování. Prakticky by měli zvládnout přípravu a realizaci historicky zaměřeného programu pro oddíl a jinými způsoby se snažit své poznání předat ostatním členům.

Na skautskou historii a symboliku – včetně dokumentačních dovednosti (kronika, archiv, fotografie, web, aj.) – se zaměřuje odborka Skautský historik. V praxi by měl zájemce zvládnout i různé formy předání svých znalostí a prezentaci pramenů před publikem (oddíl, středisko, rodiče, …).

Pro záchranu a udržování oddílových, popř. střediskových tradic má velký smysl nová odborka Obřadník. Je to cesta, jak zachovat kontinuitu tradic na úrovni skautského oddílu a střediska. Odborka je to především praktická, nevyžaduje znalost historických dat, zájemce by měl oddílové tradice a rituály chápat a ovládat tak, aby je mohl předat dál. Podílí se na přípravě a realizaci skautských obřadů a rituálů. Pokud se v oddíle zadaří mít vícero Obřadníků, pomohou nám po nějakou dobu aktivně pečovat o oddílový život.

K plnění odborek lépe motivuje jejich nové rozdělení na úroveň „Dokaž to“ a „Zkus to“, možnost výběru výzvy, která je uchazeči nejbližší, pracovní list a také osobnost patrona – průvodce, který pomáhá s výběrem a plněním odborky.

Nejsilnějšími faktory pro motivaci členů v oddíle k plnění odborek zůstávají aktraktivní odměna (nášivka na kroj, nálepka, aj.), možnost sebeprezentace, ale i přístup skautského vůdce/rádce. Ti rozhodují o tom, zda členy o odborkách informují, zda udělají prostor v programu pro jejich plnění, zda si najdou čas navíc pro zájemce o odborky. Snažme se povzbudit k plnění i ostatní, méně sebevědomé nebo zatím nevyhraněné členy, odborky nejsou jen pro zapálené zájemce o historii.

Vlčci a světýlka

V přípravném procesu jsou nové odborky pro vlčata a světlušky. Pravděpodobně zůstane zachován v podobné formě Historik i Kronikář, v aktuální podobě vlčků a světýlek je také Průvodce, který se historie dotýká požadavkem znalosti historických postav svého města/obce, popř. nejvýznamnějších historických památek v místě.

Hlavní motivací pro tento věk k plnění odborek jsou opět odměny (nášivky, nálepky, apod.) a možnost se blýsknout v kolektivu. Skutečný zájem o skautskou historii v nich snáze probudíme hlavně skrze příběhy, kontakt s pamětníkem a jeho autentickým vyprávěním (přiměřeně dlouhým), atraktivní sbírkou, pestrostí skautských symbolů nebo zajímavě připravenou a jejich věku přiměřenou badatelskou činností. Zakusit dobrodružství při pátrání ve starých kronikách, hledat stopy zakladatelů oddílu či střediska přináší vlčeti a světlušce také pochopení důležitosti a smyslu kronik a potřebnou motivaci k vedení zápisů či fotodokumentace šestkových schůzek a výprav.

Roverské odborky

Roverský program v brzké době nabídne starším skautům a skautkám další nástroj seberozvoje, roverské odborky. Pro oblast skautské historie a dědictví skautingu lze v odborkách očekávat důraz na práci s orální pamětí, vlastní badatelskou činnost (vyhledávání informací z různorodých pramenů a médií, spolupráci s paměťovými institucemi), kontakt s pamětníky, alternativní a kreativní formy archivace (elektronické kroniky, správa webu, fotoarchivu, apod.). Důležitým rozměrem roverských odborek by měla být služba a orientace na užitečnou činnost pro oddíl či středisko. Rover své poznání může různými způsoby předávat ostatním členům, výsledky své práce prezentovat středisku či veřejnosti.

Roverské výzvy a projekty

Roverské zkoušky mají za cíl rovera něco nového a užitečného naučit, potrápit trochu jeho vůli překonávat sebe sama a obohatit jeho život. Rádi bychom rozšířili nabídku zkoušek o ty „historické“, související s tradicemi a rituály, osobní pamětí, historií skautingu a jejím ožíváním v praxi. O způsobu plnění výzev (osobních zkoušek) a projektů (společných zkoušek) je dostatek informací v příručce Roverský začátek nebo na Rovernetu (www.rovernet.cz), kde je uvedena aktuální nabídka zkoušek.

Výzvy – osobní zkoušky

Skautské století

Popis: Nahraji vyprávění skautského pamětníka (www.skautskyinstitut.cz/skautske-stoleti)

Oblast: Rover je skaut

Typ: Zkušený RR (19–24 let)

Tragické místo

Popis: Navštívím místo s těžkým příběhem (např. Osvětim, Terezín, Jáchymov)

Oblast: Rover má duši

Typ: Začínající RR (16–18 let)

Varianta: K této výzvě si připravím text k zamyšlení, který si na místě přečtu. Může se jednat o vyprávění pamětníka, či výběr citátů souvisejících s tématem od různých autorů.

Mé kořeny, můj příběh

Popis: seznámím se s životními osudy konkrétních rodinných příslušníků a sestavím vlastní rodokmen.

Oblast: Rover má duši

Type: Začínající RR (16–18 let)

Postup:

 • Sestavím vlastní rodokmen (ručně či pomocí PC programu, lze i on-line).
 • Rodokmen by měl začínat alespoň 3 generace zpátky v rodinné historii, ale čím hlouběji se ke svým kořenům dostaneme, tím lépe.
 • Seznámím se detailněji s životními osudy konkrétních rodinných příslušníků (alespoň s šesti) včetně prohlédnutí (případně oskenování) fotografií těchto osob.
 • Při hledání informací se zaměřím na životní podmínky svých předků, rodinné poměry či zapojení do společenského dění.
 • Zjištěné podobnosti s mým vlastním životem či osobními údaji si poznamenám.

Oddílové historky

Popis: V oddílových či střediskových kronikách vyhledám TOP 10 „hustých“ (veselých, děsivých, poučných, „černých“ apod.) historek a seznámím s nimi svůj kmen, oddíl nebo celé středisko.

Oblast: Rover je skaut

Type: Zkušený RR (16–18 let)

Postup:

 • V oddílových či střediskových kronikách vyhledám TOP 10 „hustých“ (veselých, děsivých, poučných, apod.) historek (příhody z táborů, výprav, apod).
 • Historky přepíši do elektronické podoby, popř. doplním fotkami.
 • Promyslím způsob, jakým s nimi seznámím širší okruh skautů (kmen, oddíl, středisko).

Příklad: hrou, předčítáním při táborové snídani, aktivitou na způsob „Partičky“, pomocí scének, vložením na web, nástěnku. Kreativitě se meze nekladou!

Poselství

Popis: Vypátrám ve svém okolí starší osobu a poprosím ji, aby mi vyprávěla svůj příběh.

Oblast: Rover má duši, Rover jsi mezi lidmi

Type: Začínající RR (16–18 let)

Postup:

 • Vypátrej ve svém okolí starší osobu (nemusí jít o skauta), která je pamětníkem událostí 40.–80. let a je ochotna Ti vyprávět svůj příběh.
 • Připrav se na setkání s ní. Připrav si rozhovor (strukturu otázek můžeš nalézt v metodické příručce o výchově historií, nebo na webu Skautského institutu ABS v příbězích Skautského století)
 • Během rozhovoru se zeptej na životní zkušenosti a poučení, které si pamětník odnesl z prožitých situací a událostí.
 • V rozhovoru se pro sebe snaž objevit životní poselství, které si později o samotě zformuluj a zapiš do roverského zápisníku či deníku. Formu poselství (motto, citát, delší zamyšlení, předsevzetí, apod.) zvol podle sebe.
 • Pokud s tím bude dotyčná osoba souhlasit, publikuj rozhovor v libovolném médiu.

MUKL

Popis: Strávím jeden den podobně jako MUKL

Oblast: Rover má tělo

Type: Zkušený RR (19–24 let)

Postup:

 • vstaň v 5.00, vysprchuj se studenou vodou
 • obleč se do pruhovaných svršků (pouze 2 kusy oblečení), vydrž v nich do příštího rána
 • odepři si snídani i svačiny, dnešní jídlo sestává z 200 g chleba (denní příděl), k tomu v poledne 5 lžic teplého zeleninového vývaru (s pár kousky zeleniny), 5 lžic vařeného hrachu/fazolí, jako bonus sněz 2–3 vařené brambory včetně slupky, večer si můžeš dát lžíci rozředěné marmelády, kolečko salámu nebo jeden trojúhelníček taveného sýra
 • na tento den máš přidělen 1,2 l vody na pití
 • dnes máš tzv. chmerku – ukliď celý pokoj, utři prach a umyj podlahu (popř. vysaj)
 • vycházku máš povolenou na 30 minut, během ní udělej 50 dřepů, zbytek času můžeš trávit pouze ve svém pokoji (můžeš chodit na WC a pro oběd a večeři do kuchyně)
 • v podvečer slož báseň o svobodě, k ruce máš toaletní papír a obyčejnou tužku
 • vyspi se dnes na zemi bez polštáře a peřiny, večerka je ve 20.00
 • po celou dobu plnění výzvy nepoužívej žádnou elektroniku včetně telefonu, nic nečti

Každou výzvu není potřeba jen překonat, ale dokázat se ohlédnout za průběhem plnění zkoušky.

Projekty – společné zkoušky

Založení tradice

Popis: Založím s kmenem nějakou tradici či rituál, kterou budeme nadále udržovat.

Oblast: Rover má životní dráhu.

Type: Začínající RR (16–18 let)

Postup: S roverským kmenem založíme jakoukoliv tradici či rituál, kterou budeme v průběhu dalšího fungování udržovat nebo plnit. Ať už na pravidelných akcích, schůzkách, nebo táborech. Na vymýšlení tradice by se měla podílet většina kmene, ne jednotlivec.

Výstava z historie střediska/oddílu/kmene

Popis: Uspořádáme výstavu o historii skautů.

Oblast: Rover jsi v kultuře

Type: Zkušený RR (19–24 let)

Postup:

 • Přípravná fáze.
 • Realizace výstavy v lokalitě, kde působíte.
 • Zpřístupněte výstavu široké veřejnosti (web, letáky a plakáty na veřejných místech).

Tip jak udělat výstavu: Tato zkouška vyžaduje dobrou koordinaci úkolů, které si mezi sebe rozdělíte. Několik z vás může dělat badatelskou činnost, část lidí může řešit prostory a propagaci, vernisáž apod. Přípravnou fázi si dobře naplánujte. Dobré je výstavu zacílit na konkrétní téma (provokující, které zaujme, nebo na osobnost z historie střediska). Vlastní bádání bude spočívat ve sběru informací,
fotografií, objektů, několika návštěv paměťových institucí v okolí, rozhovory s pamětníky, záznam autentických zpráv, shánění map. Další, spíše technická věc, je vyřešení vlastní instalace, zhotovení popisek, a také způsob financování materiálu na výrobu výstavy – sponzoring.

Pro výstavu zajistěte snadno dostupné místo, aby veřejnost mohla výsledky vaší práce vnímat snáze a po delší dobu. Pokud máte klubovny až na okraji města se špatnou dopravní dostupností, hrozí, že bude účast veřejnosti menší.

Totalfilm fest

Popis: Společně se podíváme na 2 snímky dokumentující život za války či za totality. Reakce na filmy/dokumenty společně probereme.

Oblast: Rover jsi v kultuře

Type: Starší RR (19–24 let)

Postup:

 • Vyberte společně snímky z širší nabídky, např. Všichni dobří rodáci, Zapomenuté světlo, Bumerang, Konfident, Kawasakiho růže, Život je krásný, aj.
 • Připravte příjemné prostředí, dopřejte si dostatek času i na diskusi po filmu.
 • Předem si připravte nějaké zajímavé informace o filmu, „perličky“ z natáčení, dobové souvislosti o vzniku filmu.
 • Po zhlédnutí snímku společně proberte kontroverzní momenty, dilema postav, způsob režisérova vyprávění, interpretace historických událostí, své dojmy a pocity.

Skautský hrob

Popis: Na blízkém hřbitově či v regionu navštívíme skautský hrob/pomník a pomůžeme s jeho údržbou

Oblast: Rover jsi mezi lidmi.

Type: Putující RR (19–24 let)

Postup:

 • Vytipujte si místo, kde je pochována skautská osobnost z vašeho regionu. Může se jednat také o pomník. Možná budete muset více hledat, vyptávat se oldskautů, pátrat v kronikách či archivech. Někdy je na hrobu přímo symbol lilie, a přesto jméno skauta nemusí nikdo z členů střediska znát. To je pravá výzva – vypátrat souvislosti.
 • Společnými silami místo upravte, zasaďte trvalku, zapalte svíčku, uctěte vzpomínku skautským pozdravem či jiným vhodným způsobem.
 • Důležité je seznámit se co možná nejlépe s životním příběhem člověka, u jehož hrobu stojíte, a oživit tak na chvíli jeho existenci.

Stará tábořiště

Popis: Společně se vydejte po stopách starých skautských tábořišť a zdokumentujte jejich dnešní podobu

Oblast: Rover jsi v přírodě

Typ: Putující RR (19–24 let)

Postup:

 • Pomocí oddílových, střediskových kronik či jiných pramenů si vytipujte alespoň 3 místa, kde se v minulosti uskutečnil skautský tábor, a navštivte je (postupně).
 • Spojte návštěvu tábořiště s vaším prázdninovým či víkendovým putováním.
 • Zdokumentujte stav tábořiště, udělejte porovnání s dochovanými fotografiemi.
 • Vezměte si s sebou kronikový zápis, který vznikl v těchto místech a přečtěte si jej.

Tip: Pokud vám to majitel pozemku dovolí, vysaďte na okraji starého tábořiště strom nebo na místě zakopejte vzkaz pro další generace.

Související projekty, které lze propojit s historií:

„Příběhy“ – hledání a čtení příběhů na zamyšlení. Tento projekt se dá zaměřit na úryvky příběhů skautských pamětníků čtené na puťáku, expedici, táboře.

„Regionální roverská akce“ a „Oddílová hra“ – symbolickým rámcem může být příběh skautského pamětníka, vybrané historické téma související se skauty (např. zapojení roverů do odboje).

A další: „Expedice“,„Akce pro veřejnost“, „Kulturní večer“, „Obnova

Spolupráce s paměťovými institucemi

Nebojme se při pátraní po našich skautských kořenech, předchůdcích a vývoji skautingu v našem městě spolupracovat s muzei, archivy, regionálními historiky (často i z řad pedagogů). Kontakt s těmito institucemi přináší možnost poznání či získání dobových materiálů a záznamy vzpomínek, které bychom sami získávali jen obtížně. Na oplátku jde o možnost představit naši činnost této odborné veřejnosti, případné poskytnutí informací z našich archivů a kronik, které bývají pro historiky také zajímavé. Lidé z těchto institucí disponují vhodnými kontakty na další subjekty a občanská sdružení, mohou nám nabídnout prostory k setkání, výstavě, pomoc s prezentací v médiích, školách. Využijme
toho, že i touto cestou můžeme zaujmout představitele města a snáze dosáhnout na finanční pomoc, např. na tisk výstavy, vypůjčení pódia k připravenému doprovodnému programu, a jiné formy pomoci s organizací akcí.

< Receptář programů a her Filmové programy >